Monster Hunt Movie credits

Monster Hunt Cast and Crew

Selected credits (non-exhaustive)

Directed by

Raman Hui

Cast

Baihe Bai
Wu Jiang
Bai Baihe
Jing Boran
Jiang Wu
Elaine Jin
Wallace Chung
Eric Tsang

Distributor

FilmRise